مطالبه گری راه نجات کشور است؛ نقد درونی و برخورد با عوامل دشمن _داخلی یا خارجی، آگاهانه یا ناآگاهانه_ امری مهم و حیاتی است.