۱. مطالبه گری حداکثری از مسئولین ۲. بصیرت بخشی و بصیرت افزایی ۳. مبارزه با استراتژی، تاکتیک و ابزار دشمن.