یادداشت :

شبکه های صهیونیستی و هدایت اندیشه ها

۱۳۹۷/۰۵/۱۲
۰
۲۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

اسلاید شو :

قاعده نفی سبیل راه گشای مسائل فردی و اجتماعی

۱۳۹۷/۰۵/۱۲
۰
۳۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

با کفار دوستی نکنید

۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۰
۴۵

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

روزهای با تو بودن_ قسمت چهل و نهم

۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۰
۲۴

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

روزهای با تو بودن_ قسمت چهل و دوم

۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۰
۳۷

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

روزهای با تو بودن_ قسمت چهارم

۱۳۹۷/۰۱/۱۲
۰
۷۵

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

رفع فیلتر توییتر خیانتی غیر قابل بخشش

۱۳۹۷/۰۱/۰۶
۰
۹۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر