یادداشت :

نرم افزارهای صهیونیستی مسبب آشوب ها و اغتشاشات

۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۰
۱۸۲

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تلگرام مسبب تمام آشوب ها و اغتشاشات اخیر

۱۳۹۷/۰۱/۰۶
۰
۲۷۸

نظرات بینندگان

ارسال نظر